Privaatsuspoliitika

      SUN TRAVELS ESTONIA OÜ   PRIVAATSUSPOLIITIKA      

Soovides   pakkuda klientidele parimaid teenuseid, peame töötlema isikuandmeid.   Klientide isikuandmete terviklikkuse ja kaitse tagamine on meile oluline.   Soovime teavitada, milliseid isikuandmeid ja milleks me kogume ja millised on  isiku valikud seoses isikuandmete töötlemisega.      

I   EESMÄRK    

1.1   Privaatsuspoliitikaga (“privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks   põhimõtteid, kuidas isikuandmete töötleja Sun Travels Estonia OÜ, registrikood 16435154 "Sun Travels" seoses reisi- ja muude teenuste osutamisega  isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel neid töötleb.    

1.2   Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikute suhtes, kes kasutavad Sun Travels Estonia reisi-   ja muid teenuseid (“teenused”), veebilehte ning esitavad päringuid Sun Travels Estonia teenuste kohta.    

1.3   Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest   (GDPR) ja muudest isikuandmete kaitse õigusaktidest.    

1.4   Privaatsuspoliitika on Sun Travels Estonia teenuste lepingu osa. Külastadades veebilehte, tellides uudiskirja, esitades Sun Travelsile päringuid teenuste kohta ja asudes Sun Travelsi teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud   andmetöötluse põhimõtetega.      

II   MÕISTED    

Isik tähendab Klienti, uudiskirja tellijat ja veebilehe külastajat.    

Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Sun Travelsi või Sun Travelsi koostööpartneri teenuseid ning isikut, kes tunneb huvi Sun Travelsi või tema koostpartneri teenuste vastu. Kliendina käsitletakse ka kliendiga seotud isikut.    

Kliendiga seotud isik tähendab isikut, kelle andmeid Sun Travels seoses reisiteenuse lepingu ja Sun Travelsi poolt vahendatavate koostööpartnerite teenustega (nt pakettreiside vahendus) töötleb (nt kliendiga koos reisivad ja kindlustatud isikud).    

Teenused või Sun Travelsi teenuseid tähendavad Sun Travelsi reisiteenuseid ja ka muid Sun Travelsi koostööpartnerite teenuseid, mida Sun Travels vahendab (nt pakettreisi teenused ).      

Andmed tähendavad isiku isikuandmeid, mis saavad Sun Travelsile teatavaks seoses Sun Travelsi teenuste kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.    

Meie tähendab Sun Travelsit (Sun Travels Estonia OÜ, registrikood  16435154 , asukoht Pundri 44032 Unukse küla, tel+372 56493181 ,   e-post info@suntravels.ee).  Veebileht tähendab Sun Travelsi veebilehte www.suntravelsestonia.ee    Külastaja tähendab   isikut, kes kasutab veebilehte.    

Uudiskirja tellija tähendab isikut, kes on tellinud Sun Travelsi uudiskirja.    

Leping tähendab Sun Travelsi teenuste kasutamiseks sõlmitud lepingut või selle vahendamist.    

III   MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME    

3.1   Sun Travels töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda parimaid teenuseid, täita   lepingut ning vastata Sun Travelsi teenuste kohta esitatud päringutele.   Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida teenuste osutamiseks vajame.      

3.2   Sun Travels kogub isikuandmeid:    

3.2.1 Sun Travels reisiteenuste tellimisel ja kasutamisel;    

3.2.3   Sun Travelsi koostööpartneritele teenuste vahendamisel;    

3.3   Andmete töötlemine on vajalik, et Sun Travelsil oleks võimalik osutada klientidele   teenuseid.    

3.4   Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus. Seoses   kindlustusvahendusega töötleb Sun Travels kliendi andmeid ilma nõusolekuta seaduse   alusel.

3.5   Sun Travels saab isiku andmeid ka muudest allikatest (nt avalikest registritest   jms), kui see on vajalik lepingu täitmiseks, andmete töötlemine on ettenähtud   seadusega või selle aluseks on isiku nõusolek.    

IV   MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME    

4.1   Sun Travels võib kasutada isiku andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel   ilma isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:    

4.1.1   Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;    

4.1.2   Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, kliendi   teenindamiseks, teenuste ja kliendi kasutuskogemuse paremaks muutmiseks,   teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks teenuste   osutamiseks vajalikeks tegevusteks;    

4.1.3   Lepinguga seotud teenustasude arvestuseks, arvete ja maksegraafikute   vormistamiseks ning edastamiseks ja infovahetuseks;    

4.1.4   Äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (teabe edastamine õigusaktidega pandud   kohustuste täitmiseks, nt auditeerimiskohustus), samuti äririskide ja kahjude   hindamiseks ning ärahoidmiseks;    

4.1.5   Kliendile e-posti teel teenuste toimimise, muudatuste, funktsionaalsuste,   uute lahenduste ja valikute ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta   info saatmiseks;        

4.1.6   Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, teenuste kvaliteedi,   kasutusaktiivsuse ning kliendi rahulolu mõõtmiseks. Sun Travels võib kombineerida   erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal   eesmärgil.    

4.1.7   Sun Travelsi rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh andmete (isiku nimi,   isikukood, e-posti aadress, telefoninumber) edastamiseks õigus- või   advokaadibüroole ning inkassoettevõttele, sh 30 kalendripäeva ületava   maksehäire korral maksehäirete registrile kuni võla tasumiseni;    

4.1.8   Muul viisil lepingu täitmiseks, teenuste osutamiseks või enda õiguste   kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.    

4.2  Kliendil ei ole võimalik keelduda andmete töötlemisest punktides 4.1.1 –   4.1.9 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks teenuse osutamise võimatuks.        

V   MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME    

5.1   Punktides 4.1.1 – 4.1.9 nimetatud eesmärkidel töötleb Sun Travels järgmiseid   andmeid:    

5.1.1   Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või vanus, e-posti aadress ja muude   sidevahendite numbrid, pangakonto number, arve ja tasumise andmed,   krediitkaardi andmed, andmed kindlustuslepingu sõlmimiseks ning muud teenuste   osutamiseks vajalikud andmed, kliendi kaasreisijate ees- ja perekonnanimi,   isikukood või vanus, päringu esitaja IP aadress, uudiskirja tellija nimi ja   e-posti aadress    

5.1.2   Muud andmed, mida Sun Travels võib mõistlikus ulatuses ja koosseisus lepingu   täitmiseks töödelda.      

VI   KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME    

6.1   Peame isiku privaatsust ja tema andmete kaitset väga oluliseks.    

6.2   Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades koostöös oma partneritega andmete terviklikkuse, käideldavuse ja   konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja   infotehnoloogilisi turvameetmeid.    

6.3   Tagame andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandme   kaitse üldmäärus GDPR), muudele isikuandmete kaitse õigusaktidele ja headele   äritavadele.    

6.4   Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Sun Travels Estonia OÜ töötajate   sisemiste andmekaitse eeskirjadega, mille kohaselt vastutavad töötajad   andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs andmetele on vaid töötajatel, kel on selleks tööülesannete täitmiseks vajadus.        

VII   KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS    

7.1   Sun Travelsil on õigus kasutada isiku andmeid teenuste ja teenuskeskkonna   turunduslikuks analüüsiks, et teha kindlaks isiku eelistused ja   kasutusvajadusel, mille alusel edastada pakkumisi.    

7.2   Sun Travelsil on õigus esitada ja edastada klientidele elektroonilisi ja muid   pakkumisi, mille on koostanud Sun Travels, Sun Travelsi koostööpartner või klient,   eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem   ja kiirem jõudmine adressaadini ning osutada kliendile reisiteenustealast   tuge.    

7.3   Isikul on võimalik anda Sun Travelsile nõusolek elektrooniliste, muude   personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste   saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest  Sun Travelsi veebilehel olevatele kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning   kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.    

7.4   Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud lepingu ja Sun Travelsi õigustatud huvi   alusel, kui isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega   annavad klient ja kasutaja nõusoleku talle Sun Travelsi ja Sun Travelsi poolt esindatud   koostööpartnerite poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste   saatmiseks.    

7.5 Isik   võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et   teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.      

VIII   MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME    

Sun Travels jagab Andmeid järgmistel juhtudel:    

8.1   Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutustele (nt õiguskaitseorganid,   Rahapesu Andmebüroo, kohtud, kohtutäitur, maksuhaldur, järelvalveasutus)   nõudel;    

8.2   Reisibüroodele, kindlustusseltsidele, kindlustusvahendajatele ning muudele   koostööpartneritele) kui see on lepingu täitmiseks või Sun Travelsi õigustatud   huvi alusel vajalik.    

8.3   Õigus- ja finantskonsultantidele, audiitoritele, inkassoettevõtetele ja   muudele volitatud töötlejatele, kui see on teenuse osutamiseks või Sun Travelsi kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.      

IX   ANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEMINE

Sun Travels võib anda andmete kasutamise õiguse   edasi enda volitatud töötlejatele vastavalt õigusaktide nõuetele. Sun Travelsi volitatud töötlejad on tema koostööpartnerid, kes tegelevad reisi-,   kindlustus- ja sellega seotud teenuste pakkumisega. Sun Travels annab andmete   töötlemise õiguse volitatud töötlejatele lepingu alusel, millega volitatud   töötleja on kohustatud tagama ja vastutab andmete õigusaktidele vastava   töötlemise ja andmete turvalisuse eest, tagades andmekaitse nõuete täitmise   vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.      

X   MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME

Sun Travels ei töötle ja ei säilita   isikuandmeid kauem, kui on vajalik. Sun Travels säilitab andmeid nende kasutamise   eesmärgi täitmiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja   õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest   tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).      

XI   MILLISED ÕIGUSED ME TAGAME    

11.1   Isikul on vastavalt õigusaktidele õigus:    

11.1.1   saada Sun Travelsilt teavet tema andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise   kohta;    

11.1.2   nõuda Sun Travelsilt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja   kustutamist;    

11.1.3   töödelda andmeid turunduslikul eesmärgil;  

11.1.4   võtta andmete kaitseks ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga (www.aki.ee) või   pöörduda kohtusse:  

11.1.5   nõuda andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud   põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;    

11.1.6   nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes   automatiseeritud töötlemisel ning talle ei edastataks turunduspakkumisi.        

XII   ANDMETE TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE PIIRKOND

Sun Travels töötleb Andmeid Euroopa   Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna piires (EM).      

Täpsem küpsiste info

XIV   MUUDATUSED

Sun Travelsil on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades   sellest vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist veebilehe   https://www.suntravelsestonia.ee/ kaudu.